تور و باید مث ماه رو قله ها نگاه کرد
با هر چی لب تو دنیاس تو رو باید صدا کرد
می خواهم تو را ببینم نه یک بار نه صد بار
به تعداد نفس هام
برای دیدن تو نیک چشم نه صد چشم
همه چشما رو می خوام

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X